About

Stimaţi parteneri,

După cum v-am obişnuit, la fiecare doi ani, Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate - ARTS vă invita la unul dintre evenimentele majore de marketing și PR din domeniul tehnicii de securitate din România, respectiv ROMANIAN SECURITY FAIR – expoziţia internaţională dedicată sistemelor şi serviciilor de securitate. Anul acesta însă, traversăm o periodă cu multe incertitudini şi dificultăţi în domeniul nostru de activitate şi în acelasi timp, suntem martorii unor schimbări confirmate sau potenţiale care se prefigurează a pătrunde în viaţa noastră mai abrupt decât ne imaginam. Din păcate, proiecte interesante, dezvoltate de echipa ARTS au fost oprite în momentul în care au fost interzise manifestările publice. Dar iată că mediul digital a schimbat cu totul percepţia oamenilor despre evenimentele online şi dintr-o dată, a devenit un loc sigur și rapid în care putem continua să comunicăm şi să participăm activ la procesul de schimbare şi transformare.

Pe fondul acestor noi tendinţe, ARTS organizează în perioada 21-23 octombrie, Expo-Conferinţa e-ROMANIAN SECURITY FAIR 2020, eveniment virtual dedicat sistemelor şi serviciilor de securitate, găzduit pe platforma My Connector. Ediţia din acest an este una specială menită să reunească expozanți cu renume, inovativi și foarte activi în piața naționala a tehnologiilor și serviciilor de securitate, dar și companii din afara granițelor țării dornice să-și expună produsele, soluțiile și să intre în contact cu firme românești, cu antreprenori și Beneficiari din țara noastră și de pretutindeni.

Putem spune că evenimentul abordează “schimbarea”, temă prefigurată încă de la începutul anului, dar, vine cu iniţiative conturate în jurul unor provocări actuale şi cu proiecte actualizate în acord cu transformările şi contribuţiile industriei aduse în perioada pandemiei. Aşadar, zonele de explorare ale expoziţiei vizează  tehnologiile de securitate și alarmare la incendiu, supravegherea și procesarea informațiilor video strâns legată de dezvoltarea infrastructurilor hardware și software, conceptele de tip „deep learning”, „artificial inteligence”, IoT, Cyber-security şi nu în ultimul rând, soluții pentru Smart Cities. De asemenea, sistemele de control al accesului din ce în ce mai performante și sigure, identificarea biometrică, sistemele de control și securitate perimetrală, sistemele de comunicație, dispeceratele, centralele de efracție și detectoarele de înaltă performanță se vor găsi cu siguranță în oferta expozanților.

Cum nevoia de educație și diseminare a informațiilor rămâne critică, deoarece cei mai mulți oameni sau companii nu se confruntă cu astfel de cunoștințe sau informații în activitatea curentă, expoziţia este însoţită de o conferinţă menită să contribuie la  creșterea gradului de conștientizare a problemelor de securitate. Temele conferinţei sunt orientate spre securitatea şi siguranţa în condiţiile pandemiei – schimbările din activitatea curentă, managementul crizei şi urgenţele medicale; tendinţele tehnologice actuale în ceea ce priveşte supravegherea video şi termală, control accesul, detecţia şi alarmarea la incendiu, securitatea cibernetică, tehnologiile RADAR, LiDAR; serviciile moderne în securitate şi rolul asociaţiilor profesionale în problemele actuale.

Chiar dacă dorinţa noastră, a tuturor, este să ne reîntoarcem la evenimentele obișnuite, în care putem să comunicăm faţă în faţă și să fim aproape unii de ceilalţi, sperăm să vă avem aproape şi la acest eveniment virtual, pe parcursul celor trei zile de desfăşurare online şi transmis LiVE pe canalele noastre de Youtube si Facebook.

Vă aşteptăm deopotrivă, integratori şi instalatori de soluții de securitate dar și din alte servicii aferente domeniului securității, specialişti, beneficiari şi competitori, să ne fiţi alături la e-ROMANIAN SECURITY FAIR, ca parteneri confirmaţi şi interesaţi de industria securității, dar și ca participanţi activi la crearea de noi sinergii între oameni, companii, asociații, instituții și opinia publică.

Liviu MATEESCU

Preşedinte ARTS

Dear partners,

Every two years, Romanian Association for Security Technology - ARTS used to invite you to one of the major marketing and PR events in the field of security technology in Romania, respectively ROMANIAN SECURITY FAIR - the international exhibition dedicated to security systems and services. This year, we are going through a period with many uncertainties and difficulties in our field of activity and at the same time, we are witnessing of confirmed or potential changes that are ready to enter our lives more suddenly than we imagined. Unfortunately, interesting projects developed by the ARTS team were stopped when public events were banned. But the digital environment has completely changed people's perception of online events and suddenly, it has become a safe and fast place where we can continue to communicate and actively participate in the process of change and transformation.

In these new trends, ARTS organizes between October 21-23, the Expo-Conference e-ROMANIAN SECURITY FAIR 2020, a virtual event dedicated to security systems and services, hosted on the My Connector platform. This year's edition is a special one which bringing together innovative and very active exhibitors in the national market of security technologies and services, but also companies from abroad willing to exhibit their products, solutions and get in touch with Romanian companies, with entrepreneurs and Beneficiaries from our country and from everywhere.

We can say that the event approaches the "change", a prefigured theme since the beginning of the year, but it comes with initiatives outlined around current challenges and with updated projects in line with the transformations and contributions of the industry during the pandemic. Therefore, the exploration areas of the exhibition is focused on security and fire alarm technologies, surveillance and video information processing closely related to the development of hardware and software infrastructures, concepts such as "deep learning", "artificial intelligence", IoT, Cyber-security and not lastly, solutions for Smart Cities. Also, the increasingly efficient and secure access control systems, biometric identification, perimeter control and security systems, communication systems, monitoring centres, burglary systems and high-performance detectors will certainly be on offer from exhibitors.

As the need for education and dissemination of information remains critical, as most people or companies do not face such knowledge or information in their current work, the exhibition will be accompanied by a conference designed to help raise awareness of security issues. The topics of the conference are oriented towards security and safety in pandemic conditions - changes in current activity, crisis management and medical emergencies; current technological trends in video and thermal surveillance, access control, fire detection and alarm, cyber security, RADAR, LiDAR technologies; modern security services and the role of professional associations in current issues.